Projecten

Home // Projecten

Vogel-/natuurbeschermingsprojecten

De Stichting Vogelreizen maakt zoveel mogelijk gebruik van de diensten van locale gidsen, agenten en vogel-/natuurbeschermingsorganisaties. Daarnaast leveren we daadwerkelijk financiële bijdragen aan, vaak kleinschalige, vogel- of natuurbeschermingsprojecten welke Stichting Vogelreizen zelf kan “monitoren”. De afgelopen  jaren selecteerden we jaarlijks minstens één project, waaraan gemiddeld tussen de 5 en 10 % van onze netto opbrengst werd besteed. In jaren zonder opbrengst kan dit uiteraard niet. Hieronder volgt een overzicht van de betreffende projecten

Oost-Europa

 • 1994 en 1995: Tweemalige bijdrage voor de aankoop van waardevolle stukken natuurgrond door de Poolse Vogelbescherming (PTOP) middels rechtstreekse bijdrage in de reissom van onze reizen naar Polen van DM 200 per deelnemer;
 • 1995, 1997 en 1998: Drie maal een bijdrage t.b.v. een roofvogelvoederproject in het zuiden van Bulgarije, dat op initiatief van een particulier is opgezet. Deze voederplaats wordt tijdens onze reizen door Bulgarije bezocht.
 • 2005: Wederom een bijdrage voor vogelbeschermingswerk in Bulgarije.

West-Afrika

 • 1997: Eénmalige bijdrage t.b.v. het wandelpadenproject, met name voor de bewegwijzering in het Tanji Bird Reserve in Gambia.
 • 2004: Eénmalige bijdrage aan WABSA (West African Bird Study Association.) Er wordt een steengroevengebied mee verworven in Kartung, waar o.a. al jarenlang een ringprojekt loopt.
 • Een telescoop gedoneerd door de hr. Peters wordt eveneens aan dit project doorgegeven.
 • Een gift aan project Trees4africa van Modou Colley in Gambia.

Oost-Afrika

 • 2012: Eénmalige bijdrage aan de Ethiopian Wildlife and Natural History Society (EWNHS), de enig partikuliere natuurbeschermingsorginatie van Ethiopië, partner van Birdlife International . Zij gaan het geld gebruiken om met schooljeugd natuurclubs in de steden Gondar en Negelle voorlichtingskampjes te organiseren. In de in razend tempo veranderende oost Afrikaanse landen is er grote noodzaak de jeugd te interesseren voor de natuur en haar bescherming. 
 • 2016: Eenmalige gift voor de verspreiding aan scholen e.d. van een eenvoudige vogelgids in het Amhaars en Oromifa, de talen van de twee grootste bevolkinggroepen in Ethiopië.  Met de bedoeling interesse te wekken voor vogels en de vogel- en natuurbescherming. Het ligt in de bedoeling om deze gids ook uit te brengen  in andere lokale talen, zoals Sidama, Gemu, Kafficho en Tigrigna. 

Zuidoost-Azië

 • 1998: Eénmalige, speciale bijdrage in het kader van het 100-jarig jubileum van Vogelbescherming Nederland t.b.v. een natuurbeschermingsproject in Indonesië.
 • 2009: Via Vogelbescherming Nederland een gift voor de aanschaf van vogelgidsen voor de natuurbeschermingorganisatie Burung Indonesia.
 • 2011: Eenmalige bijdrage voor een eerste determinatiegids van de libellenfauna van Bharatpur India.

Nederland

 • 1999: Eénmalige bijdrage aan de tot standkoming van het boek “Vogels van de Hoeksche Waard”, dat door de vogelwerkgroep Hoeksche Waard is geïnitieerd en begin oktober 1999 door de Vereniging het Hoekschewaards Landschap is uitgegeven (ISBN 90-90-13052-7). Doel van het boek is een bijdrage te leveren aan behoud en bescherming van natuur en landschap in dit deel van ons land.
 • 2002: Eénmalige bijdrage aan Sovon Vogelonderzoek Nederland voor het Kwartelkoningproject.
 • 2004: Eénmalige bijdrage aan Sovon Vogelonderzoek Nederland voor een onderzoeksproject naar broedsucces en prooikeuze van Rode Lijst soorten Blauwe Kiekendief en Velduil op de Waddeneilanden.
 • 2005: Eénmalige bijdrage ringproject A. v.d. Heijden
 • 2006: Eénmalige bijdrage aan SOVON Vogelonderzoek Nederland ter ondersteuning van het project: Het jaar van de Veldleeuwerik.
 • 2006: Eénmalige bijdrage ten behoeve van de samenstelling van een boek over De Beer
 • 2007: Eénmalige bijdrage aan Vogelbescherming Nederland voor de aktie  “Een nieuw nest”
 • 2007: Eénmalige bijdrage aan Stichting STONE, die zich bescherming van en studie aan de Steenuil in Nederland ten doel stelt.
 • 2007: Eénmalige bijdrage aan de Werkgroep Slechtvalk Nederland, die door plaatsing van nestkasten op vaak hoge, moeilijk bereikbare plaatsen (masten, torens, schoorstenen) een grote bijdrage levert aan de terugkeer van de Slechtvalk als broedvogel in Nederland
 • 2008: Eénmalige bijdrage aan Vogelbescgerming Nederland voor het project: “Broedgebieden voor sterns”
 • 2009: Mede dankzij een geldelijke bijdrage van de Stichting Vogelreizen is de uitgave van het boek ‘Veen-land Water-land’ door de Vereniging Natuurmonumenten en de Stichts-Hollandse Historische Vereniging mogelijk geworden. (ISBN 978-90-700-9947-3) Het boek beoogt een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van het onder grote druk staande  landschap in de Venen, in het noordelijke deel van het Groene Hart. Kern van de Venen is het Nieuwkoopse plassengebied, dat zowel ornithologisch als botanisch tot de belangrijkste moerasgebieden van Europa mag worden gerekend. Het boek is op 8 mei 2009 gepresenteerd.
 • 2010: Eénmalige bijdrage aan de Stichting Vogelringstation Schier, die zeer aktief de vogeltrek op Schiermonnikoog bestuderen d.m.v. het ringen van vogels.
 • 2010: Eénmalige bijdrage aan Natuurmonumenten voor het samenstellen van een boekje over Texel
 • 2011: Eénmalige bijdrage aan SOVON Vogelonderzoek Nederland ter ondersteuning van het project: Jaar van de Boerenzwaluw.
 • 2011: Eénmalige bijdrage aan een gezamelijk project van SOVON, Alterra, het Vogeltrekstation en Bureau Gegevensautoriteit Natuur voor het maken en in stand houden van de website www.geese.org
 • 2011: Eénmalige donatie aan Hoekse waards landschap voor het maken van een film over de bescherming van weidevogels door het maken / houden van begroeide akkerranden.
 • 2013: Voor de nieuwe vogelatlas van SOVON Vogelonderzoek Nederland sponseren wij  de KraanvogelVelduil en Kwartelkoning.

Turkije

 • 2004: Eénmalige bijdrage aan de Doga Dernegi, de voorzetting van de bekende milieuvereniging DHKD. Op het gebied van vogels wordt gewerkt aan een Important Bird Area (IBA)-project, een broedvogelatlas en midwinter watervogeltellingen. Onze bijdrage wordt besteed aan het kwartaalblad voor de vrijwillige IBA-caretakers.
 • Ook een door de Hr. Peters geschonken telescoop doorgegeven aan de jonge enthousiaste vogelbeschermers van de Doga Dernegi.

Spanje

 • 2006: Eénmalige bijdrage aan het Lammergierfonds dat zich inzet voor de bescherming van de Lammergier in de Pyreneeën, voor het plaatsen van een schuilhut
 • 2010: Eénmalige bijdrage aan het Lammergierfonds ten behoeve van de publikatie over een boek over de Lammergier.